STATUTEN NBCCB

STATUTEN

 

HOOFDSTUK I. NAAM, ADRES, GEBIED, DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

Art. 1 Naam

Met de naam “Nederlandstalige Business Club Costa Blanca” wordt voor onbepaalde tijd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, volgens de bepalingen van de orgaanwet 1/2002 van 22 maart, waarin het recht van vereniging wordt vastgelegd, en baseert zich op datgene wat is vastgelegd in artikel 22 van de grondwet, artikel 49.1.23 van het statuut van de Comunidad Valenciana en de wetgeving die deze verder ontwikkelt.

Art. 2 Rechtspersoon

De vereniging heeft eigen rechtspersoonlijkheid en heeft volledige handelingscapaciteit om haar eigen goederen te beheren en daarover te beschikken en de voorgenomen doelstellingen uit te voeren.

Art. 3 Adres en handelingsgebied

De vereniging heeft haar zetel in het Nederlands Business Centrum Spanje, calle Benlliure, 2 – 03530 La Nucía (Alicante)

Het gebied waarbinnen zij hoofdzakelijk haar activiteiten uit zal voeren omvat de Comunidad Valenciana en de Comunidad de Murcia in Spanje.

Art. 4 Doelstelling

Het bestaan van deze vereniging heeft als doelstelling:

Het op professionele wijze kennis mobiliseren van ervaring, kennis en vaardigheden ten einde een Nederlandstalig bedrijven net te vormen voor zowel interne als externe contacten; men streeft naar een basis voor groei door kwalitatief ondernemerschap. Voorop staan hierbij het dienen van de belangen van Nederlandse en Belgische ondernemingen en zelfstandige ondernemers alsmede het dienen van de Nederlandse en Belgische belangen, complementair voor elkaar zijn en transparantie.

De leden van de “Nederlandstalige Business Club Costa Blanca” accepteren de volgende mission statements:

A.- De leden onderschrijven de doelstelling van de Nederlandstalige Business Club Costa Blanca en zetten zich in om gezamenlijk een weerspiegeling te vormen van het Nederlandstalige bedrijfsleven c.q. het Spaanse bedrijfsleven onder Nederlandstalige leiding aan de Costa Blanca.

B.- De Nederlandstalige Business Club Costa Blanca is een kenniscentrum dat via zijn interne leden, contacten, seminars, themabijeenkomsten en coaching van startende ondernemers er naar streeft een stevige basis te vormen voor groei door kwalitatief ondernemerschap, en tevens een aanspreekpunt wil zijn voor commerciële initiatieven vanuit de Nederlandse en Belgische privé- en overheidssector. De leden verplichten zich tot een actieve deelname, door middel van persoonlijke contacten, seminars, vergaderingen en coaching van ondernemers.

C.- De Nederlandstalige Business Club Costa Blanca is een representatieve weerspiegeling van het Nederlandstalige bedrijfsleven c.q. het Spaanse bedrijfsleven onder Nederlandstalige leiding aan de Costa Blanca en kan fungeren als interne en externe informatiebron voor de economische en commerciële situatie aan de Costa Blanca. De leden verplichten zich tot het samenwerken bij de uitwisseling van ervaring en kennis met leden en derden en kunnen nieuwe commerciële activiteiten stimuleren en daarmee een export-bevorderende rol voor Nederlandse en Vlaamse ondernemingen vervullen.

D.- De leden zijn er voor elkaar en dragen oplossingen aan voor problemen (belangenbehartiging). Alle ondernemers binnen de club zijn beschikbaar voor de overige leden. De leden van de club zijn met inzet servicegericht naar elkaar en vormen een toegevoegde waarde voor de overige leden.

E. De Club vormt geen platform voor zakelijke conflicten tussen leden onderling. De Club of het bestuur van de club is niet competent om over zakelijke- of andere geschillen tussen leden of tussen leden en derden te oordelen.

Art. 5 Activiteiten

Om deze doelen uit te voeren, worden onder meer de volgende activiteiten uitgeoefend:

1. Het organiseren van bijeenkomsten voor de leden;

2. Het organiseren van lezingen, met het doel de leden in te lichten over onderwerpen die verband houden met economie en handel;

3. Het organiseren van activiteiten zonder winstoogmerk ter bevordering van de handel

4. tussen Nederland en België met Spanje voor leden en derden.

5. Het organiseren van informatieve bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen voor leden en derden, ter bevordering van de handel tussen Nederland en België met Spanje en in  Spanje zelf

HOOFDSTUK II. DE LEDEN

Art. 6 Vereisten

Lid van de vereniging kunnen worden: Alle fysieke personen die vrij en vrijwillig geïnteresseerd zijn in het naleven van de doelstellingen en mission statements van de vereniging en aan de volgende vereisten voldoen:

a) Meerderjarig zijn;

b) De Nederlandse taal beheersen;

c)

  • Voor een Nederlandse- of Belgische onderneming werken, en in de Comunidad Valenciana of Comunidad de Murcia wonen óf
  • Een meerderheidsbelang hebben in een Spaanse onderneming, gevestigd in de Comunidad Valenciana of Comunidad de Murcia, óf
  • Zelfstandig ondernemer of professioneel dienstverlener zijn, gevestigd in de Comunidad Valenciana of de Comunidad de Murcia, danwel vanuit deze regio zijn/haar activiteiten uitvoert, óf
  • Een sleutelpositie in een Spaanse onderneming gevestigd in de Comunidad Valenciana of Comunidad de Murcia vervullen, óf
  • Post-actief zijn en gevestigd in de Comunidad Valenciana of Comunidad de Murcia wonen.

Alle aspirant-leden die niet aan één van de hiervoor genoemde vereisten voldoen, kunnen lid van de vereniging worden als de welkomst commissie daar met meerderheid van stemmen goedkeuring aan geeft.

Alle aspirant-leden moeten een schriftelijk verzoek aan het bestuur richten. Als het aspirant-lid aan de in de statuten gestelde vereisten voldoet, zal een toelatings- / welkomstcommissie beoordelen of het aspirant-lid voldoet aan de criteria om lid van de vereniging te worden.

De vereniging streeft ernaar dat het ledenbestand een weerspiegeling is van de economische activiteiten aan de Costa Blanca. Indien er uit een bepaalde sector al een groot aantal leden in de vereniging vertegenwoordigd is, bepaalt de welkomstcommissie of het wenselijk is dat een nieuw aspirant lid uit deze sector toegelaten wordt.

Indien een aspirant lid niet door de welkomstcommissie tot de vereniging wordt toegelaten, kan in overeenstemming met artikel 14-C van de statuten door een groep leden een Algemene Leden Vergadering belegd worden met als agendapunt de toelating van dit aspirant lid, waarna de ALV met simpele meerderheid een beslissing over de toelating neemt.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Art. 7 Soorten leden

De vereniging kent de volgende soorten leden:

a. Gewone leden; de leden die lid worden tijdens of na het oprichten van de vereniging.

b. Buitengewone leden van verdienste, die wegens hun prestige recht hebben op deze distinctie. De leden van verdienste worden door de algemene ledenvergadering benoemd, voor de  duur van hun functie of sociale positie.

c. Ereleden, die wegens hun belangrijke bijdrage aan het veredelen en ontwikkelen van de vereniging, recht hebben op deze distinctie. De ereleden worden door de algemene     ledenvergadering benoemd.

Art. 8 Rechten van de leden

Zonder afbreuk te doen aan de rechten voorzien in artikel 21 van orgaanwet 1/2002 van 22 maart, waarin het recht op vereniging is vastgelegd, hebben de leden de recht op:

a) Kennisname van de statuten, de reglementen en functioneringsnormen, zoals die door de organen van de vereniging zijn goedgekeurd. Ook hebben ze recht op het ontvangen van een kopie van de geldende statuten en van het interne reglement van de vereniging, als dat bestaat.

Deelname aan de activiteiten die de vereniging organiseert en deelname in het bestuur en vertegenwoordigende functies, verkiesbaar zijn en een stem uitbrengen voor de bestuursfuncties, evenals deelname aan de algemene ledenvergadering, overeenkomstig de statuten. Om deel uit te maken van het bestuur is het noodzakelijk volledig handelingsbekwaam te zijn en geen incompatibele werkzaamheden of functies te hebben, volgens de gangbare wetgeving. Genieten van alle rechten, voordelen en sociale voordelen die de vereniging voor zijn leden kan verkrijgen.

Voorstellen doen aan de leden van het bestuur tot het beter vervullen van de doelstelling, mission statements en activiteiten van de vereniging.

a) Informatie ontvangen over de samenstelling van de bestuursorganen en commissies van de vereniging, over de stand van de rekeningen en over de voortgang van activiteiten. Elke informatie daarover moet door het bestuur verschaft worden.

b) Gehoord te worden voorafgaand aan het nemen van disciplinaire maatregelen tegen hem of haar en geïnformeerd te worden over de feiten die de grondslag vormen voor deze te nemen maatregelen, waarbij opgemerkt wordt dat de feiten waarop de sanctie gebaseerd wordt, onderbouwd moeten worden

c) Overeenkomsten en handelingen van het bestuur aan te vechten, als deze geacht worden tegen de wet of statuten in te gaan. Hiervoor moet een aangetekende brief aan het adres van de vereniging gestuurd worden, binnen een termijn van 40 dagen nadat de besluiten die men wil aanvechten, genomen zijn.

d) In uitzonderlijke gevallen kan een lid door een derde vervangen worden om een ledenvergadering bij te wonen of aan een activiteit deel te nemen. In een dergelijk geval dient dit voorafgaand goedgekeurd worden door het bestuur. In geen enkel geval kan deze vervanger stemrecht hebben.

e) In de algemene ledenvergadering kan een lid vertegenwoordigd worden door een ander lid met behoud van stemrecht. Deze vertegenwoordiging moet schriftelijk gedaan worden.

f) De ereleden en leden van verdienste hebben stemrecht, maar kunnen geen bestuursfunctie vervullen

Art. 9 Plichten van de leden

De leden hebben de volgende verplichtingen:

a) De doelen en mission statements van de vereniging naleven en meewerken met het bereiken van de doelen.

b) Het betalen van contributie, uitzonderlijke bijdragen of overige betalingen die, overeenkomstig de statuten, aan elk lid toegeschreven worden. De leden die niet aan al hun betalingsverplichtingen voldaan hebben, hebben geen recht om van de voordelen van de vereniging te genieten, aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen, en hebben ook geen stemrecht.

c) Voldoen aan de overige verplichtingen zoals die in de statuten zijn vastgelegd.

d) Aanvaarden en uitvoeren van de door de raad van bestuur en overige vertegenwoordigers genomen besluiten.

e) Actief deelnemen aan vergaderingen en andere georganiseerde activiteiten van de vereniging.

f) Zo nodig de taken uitvoeren die behoren tot de functie die zij vervullen.

g) Leden zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van hun actuele mailadres aan de secretaris van de vereniging. Alle communicatie van de vereniging aan de leden geschiedt per mail. Een communicatie die per mail aan de leden is gestuurd wordt geacht door de leden te zijn ontvangen. Leden kunnen geen rechten ontlenen aan een niet ontvangen mail die naar hun laatst doorgegeven mailadres is gestuurd.

De leden van verdienste en ereleden hebben dezelfde verplichtingen als de overige leden, met uitzondering van de verplichting tot het betalen van contributie, uitzonderlijke bijdragen of overige betalingen.

Art. 10 Uittreden als lid

De redenen voor het uittreden als lid van de vereniging zijn:

a) Het vrijwillig bedanken voor het lidmaatschap middels een mededeling aan het bestuur, schriftelijk of digitaal, dan wel berichtgeving aan de leden via een app groep van de NBCCB of op vergelijkbare digitale of schriftelijke wijze. Het lid heeft geen enkel recht tot terugvordering van de betaalde contributie of overige betalingen.

b) Het nalaten van het voldoen van vastgestelde betalingen in een periode van drie maanden nadat deze betaling voldaan had moeten worden.

Art. 11 Sanctie regime

1. Om de ledenvergadering te laten besluiten een lid een sanctie op te leggen of uit te sluiten, zal het in elk geval noodzakelijk zijn dat het bestuur een dossier voor royement opstelt, waarin in een verslag van een persoonlijk gesprek met de betrokkene moet zijn opgenomen. Het lid moet geïnformeerd worden over de beschuldigingen en heeft het recht om een bezwaarschrift daartegen op te stellen.

2. Het competente orgaan om over de uitsluiting te beslissen is de algemene ledenvergadering.

3. In het geval de overtredende handeling van het lid een misdrijf zou kunnen betekenen, en er aangifte wordt gedaan of een rechtszaak tegen hem wordt aangespannen, dan zal er geen disciplinaire procedure tegen dit lid begonnen worden door de vereniging, totdat de rechterlijke autoriteiten uitspraak doen of de zaak seponeren of archiveren. In dat geval kan het bestuur besluiten het lid tijdelijk uit te sluiten. Deze tijdelijke uitsluiting houdt dan geen disciplinaire sanctie tegen dit lid in.

Het uitsluiten van leden van de vereniging wegens sanctie zal plaatsvinden als een lid handelingen uitvoert waardoor hij niet meer waardig is om deel van de vereniging uit te maken.

Er wordt van uitgegaan dat onwaardig gehandeld is:

a) Als een lid bewust het uitvoeren van de doelen of mission statements van de vereniging tegengaat of belemmert.

b) Als een lid op welke manier dan ook het handelen van het bestuur en overige afgevaar digden van de vereniging belemmert.

c) Als een lid niet meer actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging of niet meer bij de vergaderingen van de vereniging aanwezig is. Reden voor het openen van een dos sier voor royement is als een lid in één kalenderjaar zonder geldige reden meer dan vier keer niet bij willekeurig welk soort activiteit van de vereniging deelneemt. (onder meer: bijeenkomsten, sessies, maaltijden, of lezingen)

Alle overtredingen, zoals in de statuten zijn vastgesteld verjaren na een periode van drie jaar.

HOOFDSTUK III. HET TOEZICHTSORGAAN

Art. 12 De algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging, en wordt gevormd door alle leden, en met absolute onderlinge gelijkheid, die alle besluiten met meerderheid van stemmen of middels interne besluitvorming aanvaardt.

Alle leden worden gebonden door de besluiten die de algemene ledenvergadering neemt, ook de afwezige leden, de tegenstemmende leden en de leden die bij het stemmen geen stem hebben uitgebracht.

Art. 13 Bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering

De gewone algemene ledenvergadering zal minimaal één maal per jaar bijeenkomen, en wel in de eerste vier maanden van het jaar.

De algemene ledenvergadering kan in buitengewone bijeenkomst samenkomen, altijd als dat nodig is, op verzoek van een groep leden die minimaal één derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigt, of middels oproep van het bestuur.

Art. 14 Oproep van de algemene ledenvergadering

De manier voor het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering is de volgende:

a) De bijeenkomst wordt uitgeschreven door het bestuur op eigen initiatief, of door een groep leden, zoals onder c van dit artikel wordt beschreven, en omvat in ieder geval de agenda, de plaats, datum en tijdstip van de vergadering in eerste en tweede oproep.

b) Met uitzondering van de gevallen van urgentie, die door de ledenvergadering goedgekeurd moeten worden, moet de bijeenkomst minimaal vijftien dagen van tevoren uitgeschreven worden en moet individueel aan de leden kenbaar gemaakt zijn, middels een aan het woonadres van de leden gestuurde brief, of andere elektronische, of geautomatiseerde manier.

c) Het bestuur moet een algemene ledenvergadering beleggen op verzoek van een groep leden die minimaal één derde van het totaal aantal leden vertegenwoordigt. In dat geval moet de ledenvergadering bijeenkomen binnen de termijn van dertig dagen na het verzoek.

d) Op het moment dat de ledenvergadering belegd wordt, moet aan alle leden een kopie van alle noodzakelijke documentatie ter beschikking gesteld worden.

Art. 15 Constitutie van de algemene ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering zal geldig bijeenkomen in eerste oproep als ten minste één derde van de leden geldig aanwezig of vertegenwoordigd is, en in tweede oproep ongeacht het aantal aanwezige leden.

Het tijdstip voor de tweede oproep is ten minste een half uur na de eerste oproep.

2. De agenda van de vergadering wordt door het bestuur samengesteld of door de leden die de algemene ledenvergadering bijeengeroepen hebben

3. Op het begin van de vergadering wordt in de akte vastgesteld wie voor deze vergadering de voorzitter en de secretaris zijn, volgens hetgeen in de statuten bepaald is.

4. De algemene ledenvergadering zal door de voorzitter en de secretaris geleid worden.

 

Art. 16 Competenties en geldigheid van besluiten

In de bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering heeft elk lid van de vereniging één enkele stem, met uitzondering van de door de statuten vastgestelde leden zonder stemrecht

De volgende zijn de competenties van de algemene ledenvergadering:

a) Het al dan niet goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid.

b) Het al dan niet goedkeuren van de jaarrekeningen van de vereniging.

c) Het al dan niet goedkeuren van de jaarlijkse begroting van inkomsten en kosten, evenals het jaaroverzicht van de uitgevoerde activiteiten.

d) Het al dan niet goedkeuren van de generale richtlijnen die de vereniging dient aan te houden om haar doelstellingen na te komen.

e) Het goedkeuren van alle maatregelen gericht op het garanderen van het goed functioneren van de vereniging.

f) Het vaststellen van de jaarlijkse contributie en buitengewone bijdragen.

g) Het kiezen en afzetten van de leden van het bestuur.

h) Het ratificeren van de inschrijving van nieuwe leden op voorstel van het bestuur of de daarvoor benoemde commissie en het bekrachtigen van de definitieve uitsluiting van leden van de vereniging.

i) Het besluiten tot samen te gaan met andere verenigingen, de integratie in federaties of confederaties, de afscheiding daarvan, alsmede het oprichten of participeren in overkoepelende organen of andere specifieke organen.

j) Het aanvragen van de verklaring van algemeen belang of algemeen belang van de Comunidad Valenciana.

k) Het ontbinden van de vereniging.

l) Het modificeren van de statuten.

m) Het goedkeuren van het interne regime van de vereniging.

n) Het beschikken over of vervreemden van goederen van de vereniging.

o) Het besluiten leden van het bestuur voor hun diensten te betalen. Deze betaling moet dan in de goedgekeurde jaarrekeningen van de vereniging opgenomen worden.

p) Willekeurig welke andere beslissing die niet aan het bestuur toebehoort.

 

Art. 17 Aanvaarding van besluiten

a) De besluiten worden door meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde personen genomen.

b) Er is echter een speciale meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde personen vereist, die bereikt wordt als de stemmen vóór gelijk aan of hoger zijn dan twee derde van de uitgebrachte stemmen, voor alle besluiten met betrekking tot het ontbinden van de vereniging, het besluiten tot samen te gaan met andere verenigingen, de integratie in federaties of confederaties, de afscheiding daarvan, alsmede het oprichten of participeren in overkoepelende organen of andere specifieke organen, het beschikken over of vervreemden van goederen van de vereniging, het besluiten leden van het bestuur voor hun diensten te betalen. Voor deze besluiten moet een speciale algemene ledenvergadering belegd worden.

 

Art. 18 Aktes van de algemene ledenvergadering

1. De bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering worden vastgelegd in een akte, waarin de aanwezige leden, de besproken punten, zowel de agendapunten als de punten die niet op de agenda stonden, plaats en tijdstip van de vergadering, en de belangrijkste discussies en genomen besluiten, en de aantallen uitgebrachte stemmen weergegeven moeten worden. Op het begin van elke vergadering wordt de akte van de vorige vergadering gelezen en al dan niet goedgekeurd.

2. Elk lid heeft het recht om te verzoeken dat zijn standpunt of voorstel in de akte van de vergadering opgenomen wordt, op de manier zoals in de statuten voorzien is.

HOOFDSTUK IV. HET VERTEGENWOORDIGINGSORGAAN

Art. 19 Samenstelling van het vertegenwoordigingsorgaan

De vereniging wordt bestuurd, beheerd en vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigings-orgaan, het bestuur genoemd, dat samengesteld wordt door:

I. Ofwel door drie personen, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Al deze functies moeten door verschillende personen bekleed worden. De penningmeester of secretaris wordt tevens tot vicevoorzitter benoemd.

II. Ofwel door vijf personen, te weten de drie hiervoor genoemde, een vicevoorzitter en een algemeen lid.

De verkiezing van de leden van het bestuur wordt vrij en geheim gedaan door de leden van de algemene ledenvergadering. De kandidaturen zijn open, dat wil zeggen dat elk lid zich kan presenteren, waarbij het een voorwaarde is dat het lid meerderjarig moet zijn, volledig handelingsbekwaam, en geen andere functies mag bekleden die volgens de wetgeving incompatibel met de functie zijn. Voor de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en gewoon bestuurslid worden die personen benoemd die bij de verkiezing de meeste stemmen behaald hebben, en wel in de genoemde volgorde.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De bestuursleden hebben recht op een tegemoetkoming in de door hen te maken kosten door kwijtschelding van de contributie over de periode waarin zij bestuurslid zijn. Overige declaraties in het belang van de vereniging dienen unaniem door het gehele bestuur goedgekeurd te worden.

Art. 20 Duur van de bestuursfuncties

De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar, en kunnen zonder beperking herkozen worden.

Een bestuurslid kan als zodanig voor het vervallen van zijn bestuursperiode ophouden te functioneren in de volgende gevallen:

a) Vrijwillig aftreden, middels een schrijven waarin de redenen worden toegelicht.

b) Ziekte waardoor men de functie niet meer naar behoren kan vervullen.

c) Uitgeschreven worden als lid van de vereniging.

d) Sanctie, opgelegd door de algemene ledenvergadering wegens het begaan van een overtreding tijdens vervullen van de functie.

e) Sanctie, opgelegd door de algemene ledenvergadering wegens het niet naar behoren vervullen van de functie.

In het geval van voortijdig aftreden van de penningmeester moet er direct een rapport door de kascommissie worden opgesteld met een controle van de boekhouding en aaneensluitend moet er door de Algemene Ledenvergadering goedkeuring aan het gevoerde economische beleid verleend worden.

De vacatures die zich in de raad van bestuur voordoen worden bij de volgende algemene ledenvergadering ingevuld. Het bestuur kan echter besluiten om tot de volgende ledenvergadering een lid van de vereniging tot voorlopig vervanger aan te wijzen voor de beschikbare functie. Als de vacature ontstaat door het verstrijken van de benoemingstermijn, dan zal dit bestuurslid aanblijven tot de volgende algehele ledenvergadering.

Art. 21 Competenties van het bestuur

Het bestuur heeft de volgende competenties:

a) Het bekleden en uitvoeren van de vertegenwoordiging van de vereniging en het uitvoeren van de leiding en beheer van de vereniging op een zodanig ruime wijze als de wet dat toestaat, en het uitvoeren van alle door de algemene ledenvergadering genomen besluiten, overeenkomstig de normen, instructies en richtlijnen die deze algemene ledenvergadering oplegt. Onder de bevoegdheden van het bestuur worden onder meer begrepen: het aanvaarden en innen van cheques, en andere bankwaardepapieren, kredieten, saldo’s, facturen, subsidies en sponsorgelden; het betalen via cheques of andere bankwaardepapieren; het aangaan van leningen; het huren of verhuren van allerlei soort goederen en rechten; het betalen en ontvangen van huurpenningen; het aangaan van allerlei soorten juridische handelingen zoals het kopen en verkopen van allerlei soorten roerende goederen en diensten ten behoeve van de activiteiten van de vereniging;

b) Het nemen van de noodzakelijke beslissingen om voor officiële instanties te verschijnen, om allerlei soort wettelijke maatregelen uit te voeren en om de noodzakelijke bezwaarschriften af te kunnen geven; het aangaan van juridische procedures en het benoemen van advocaten en procureurs.

c) Het beslissen over de toelating van nieuwe leden. Het bestuur heeft echter de mogelijkheid om deze bevoegdheid aan een speciaal daarvoor benoemde commissie te delegeren.

d) Het bijhouden van het actuele ledenbestand

e) Aan de algemene ledenvergadering voorstellen van bijdragen te doen die door de leden van de vereniging voldaan moeten worden.

f) Het uitschrijven van de algemene ledenvergadering, en er zorg voor te dragen dat de daar genomen besluiten uitgevoerd worden. Met name, voor wat betreft de besluiten over modificatie van de statuten, moet aan het register van verenigingen de inhoud van de verandering van de statuten doorgegeven worden in een termijn van één maand nadat de betreffende daarvoor uitgeschreven ledenvergadering gehouden is.

g) Het aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring presenteren van de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, en het opstellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.

h) Het bijhouden van een boekhouding, in overeenstemming met de specifieke normen, waaruit een betrouwbaar overzicht blijkt van het vermogen, de resultaten en de financiële situatie van de vereniging.

i) Het bijhouden van de inventaris van de goederen van de vereniging.

j) Het opstellen van het jaarverslag van de activiteiten van de vereniging en deze ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor te leggen

k) Het benoemen van afgevaardigden en commissies voor speciale activiteiten van de vereniging.

l) Het voorlopig oplossen van elk geval dat niet in de statuten voorzien is, en hierover verantwoording af te leggen in de eerstvolgende algemene jaarvergadering.

m) Elke andere bevoegdheid die niet specifiek in deze statuten aan de algemene ledenvergadering toebedeeld is.

 

Art. 22 Vergaderingen van het bestuur

De vergaderingen van het bestuur worden door de voorzitter of zijn vervanger uitgeschreven, en het bestuur zal in gewone zitting bijeenkomen zo vaak als de bestuursleden dat wenselijk achten, maar met een tussentijd die niet groter dan twee maanden mag zijn. Het bestuur zal in buitengewone zitting bijeenkomen als twee bestuursleden dat verzoeken.

Het bestuur zal geldig bijeenkomen als de bijeenkomst van tevoren is uitgeschreven en minimaal de helft plus één van de bestuursleden aanwezig zijn.

De bestuursleden zijn verplicht om bij alle uitgeschreven bestuursvergaderingen aanwezig te zijn, en kunnen alleen met een geldige reden afwezig zijn. In ieder geval zal de aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris of hun vervangers vereist zijn.

In het bestuur worden de besluiten met meerderheid van stemmen genomen, waarbij in het geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend zal zijn.

Alle besluiten van de bestuursvergaderingen worden in een akteboek vastgelegd. Bij het begin van elke vergadering wordt de akte van de vorige vergadering opgelezen en bekrachtigd of gerectificeerd.

 

Art. 23 De voorzitter

1. De voorzitter van het bestuur is tegelijk de voorzitter van de vereniging.

De volgende functies zijn inherent aan het voorzitterschap:

a) De functie van bestuur en wettelijke vertegenwoordiging van de vereniging, uit hoofde van delegatie door de algemene ledenvergadering en het bestuur.

b) Het handelen als voorzitter en het leiding geven aan de discussies van het bestuur.

c) Het uitschrijven van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.

d) De door de secretaris opgestelde aktes en certificeringen ondertekenen.

e) Het uitvoeren van de overige inherent aan het voorzitterschap zijnde handelingen, en door de algemene ledenvergadering of het bestuur opgedragen bevoegdheden.

In het geval van afwezigheid of ziekte zal de voorzitter door de vicevoorzitter worden vervangen.

1. De vereniging kent de mogelijkheid tot het benoemen van een erevoorzitter. De erevoorzitter wordt benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Het bestuur neemt bij de voordracht de uitzonderlijke inspanning die de erevoorzitter voor de vereniging heeft verricht in aanmerking.

De erevoorzitter vertegenwoordigt de voorzitter en de vereniging op verzoek van het bestuur;

De erevoorzitter kan geen bestuursfunctie vervullen;

De erevoorzitter kan geen rechtshandelingen in naam van de vereniging verrichten;

De erevoorzitter heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering;

De erevoorzitter is vrijgesteld van betaling contributie.

De functie van de erevoorzitter is van onbeperkte duur en kan alleen ongedaan gemaakt woorden door het neerleggen van zijn functie door de erevoorzitter zelf of door een besluit van de ALV.

 

Art. 24 De penningmeester

De functie van de penningmeester is het beheer en de controle van de middelen van de vereniging, evenals het opstellen van een begroting, de balans en de overzichten van de rekeningen, met het doel deze aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van deze statuten. Hij mag ontvangstbewijzen, opdrachten voor het innen van contributies en overige boekhoudpapieren tekenen. Hij mag facturen betalen die vooraf door twee bestuursleden goedgekeurd en door de voorzitter ondertekend zijn. Het beschikken over de financiële middelen wordt in artikel 30 beschouwd.

De penningmeester zal voor de vereniging over de volgende boeken beschikken en deze beheren:

a. De boekhouding, waaruit een betrouwbare weergave blijkt van de situatie van het vermogen, de resultaten en de financiële situatie van de vereniging, evenals die van de ontplooide activiteiten. Deze boekhouding wordt in overeenstemming met de toepasselijke specifieke wettelijke vereisten gevoerd.

b. Inventaris van de goederen van de vereniging.

 

Art. 25 De secretaris

De functie van de secretaris is het beheer van de documentatie en administratie van de vereniging, het opstellen en ondertekenen van de aktes van de bestuursvergadering en vertegenwoordigingsorganen, het opstellen en ondertekenen van alle certificeringen die uitgegeven moeten worden, alsmede het bijhouden van de actuele ledenlijst. De secretaris is ook belast met het inschrijven in de corresponderende registers van alle noodzakelijke certificeringen, met name de benoemingen van de leden van het bestuur.

De secretaris zal voor de vereniging over de volgende boeken beschikken en deze beheren:

a. Een boek voor registratie van de leden, waarin naast de wettelijke vereisten ook het soort lid weergegeven wordt.

b. Het akte boek van de algemene ledenvergaderingen.

c. Het akte boek van de bestuursvergaderingen en afgevaardigden.

 

Art. 26 Leden van het bestuur

Alle bestuursleden zullen aan hun verplichting als lid van het bestuur voldoen, evenals aan alle verplichtingen die bij hun vertegenwoordiging van de vereniging en van de speciale, door de raad van bestuur opgedragen werkcommissies horen.

HOOFDSTUK V. HET ECONOMISCH REGIME

Art. 27 Startkapitaal en inkomsten

Het startvermogen van de vereniging is gewaardeerd op vijfhonderd euro.

De jaarbegroting moet elk jaar door de algemene ledenvergadering goedgekeurd worden.

De inkomsten van de vereniging zullen afkomstig zijn uit:

a) De contributies van de leden die door de algemene jaarvergadering vastgesteld worden.

b) Overheids- of particuliere bijdragen

c) Schenkingen, legaten of nalatenschappen

d) Inkomsten die uit het eigen vermogen verkregen zijn of elke andere soort inkomsten.

 

Art. 28 Winst uit activiteiten

De winsten die door het ontplooien van activiteiten verkregen worden, inclusief die uit het verlenen van diensten, worden exclusief besteed aan het vervullen van de doelen van de vereniging, zonder dat er ook maar een enkele mogelijkheid bestaat dat de leden, hun echtgenoten, personen die met hen samenwonen, andere familieleden of derden gelden toebedeeld worden, of gratis ter beschikking gesteld worden aan natuurlijke- of rechtspersonen met winstoogmerk.

 

Art. 29 Bijdragen

Alle leden van de vereniging hebben de verplichting deze economisch te ondersteunen, middels het voldoen van de contributie of speciale bijdragen, op de manier en in de proportie als de algemene ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur.

De algemene ledenvergadering kan bijdragen vaststellen voor inschrijving in de vereniging, contributies en speciale bijdragen.

Het economisch verenigingsjaar sluit op 31 december.

 

Art. 30 Beschikking over financiële middelen

Op de lopende rekeningen of op spaarrekeningen bij banken en kredietinstellingen, moeten de handtekeningen van de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris geregistreerd worden.

Om over gelden van deze rekeningen te beschikken, volstaan twee handtekeningen, waarvan één de handtekening van de penningmeester of de voorzitter moet zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Art. 31 Oorzaken van ontbinding

Verenigingen die onder de regelgeving van de Generalitat Valenciana vallen, zullen ontbonden worden als gevolg van oorzaken, als genoemd in artikel 17 van de orgaanwet 1/2002 van 22 maart, waarin het verenigingsrecht wordt gereguleerd, en wegens de volgende oorzaken:

a) Als de algemene ledenvergadering daartoe besluit in een speciaal daarvoor uitgeschreven vergadering, met aanname door twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden

b) Als wegens uitschrijving van de leden het ledenbestand op minder dan drie uitkomt.

c) Wegens elke andere wettelijke oorzaak

d) Wegens rechterlijke uitspraak

 

Art. 32 Manier van ontbinding

1. In de situatie onder a. van het vorige artikel omschreven, behoeft de ontbinding een absolute meerderheid van twee derde van de ledenvergadering, die speciaal hiervoor door het bestuur belegd is. De algemene ledenvergadering moet tot ontbinding besluiten of de oorzaak van de aanvraag wegnemen.

Als de algemene ledenvergadering niet uitgeschreven is, niet plaatsgevonden heeft, of er geen besluit zoals hiervoor vermeld genomen is, dan heeft elke belanghebbende partij de mogelijkheid om aan de rechtbank in eerste instantie van de vestigingsplaats van de vereniging te verzoeken de vergadering te beleggen of de vereniging op te heffen.

2. In de situatie onder b. van het vorige artikel omschreven, moet dit gegeven op de reglementaire manier aangetoond worden.

3. In de situatie onder c. van het vorige artikel omschreven, is een rechterlijke beslissing noodzakelijk.

4. Het besluit tot ontbinding van de vereniging of de rechterlijke ontbinding moet in het register van verenigingen van de Comunidad Valenciana worden ingeschreven.

 

Art. 33 Liquidatie en afgifte overschot

Met de ontbinding van de vereniging begint de periode van liquidatie, waarin de vereniging tot het eind haar rechtspersoonlijkheid behoudt.

De personen die op het moment van ontbinding van de vereniging bestuurslid zijn, worden automatisch benoemd tot vereffenaars, behalve indien de algemene ledenvergadering anderen benoemt, of een rechter anders beslist.

De plichten van de vereffenaars zijn:

a) De integriteit van het vermogen van de vereniging bewaken.

b) De hangende activiteiten afronden en nieuwe activiteiten die nodig zijn voor de ontbinding van de vereniging starten.

c) Het innen van openstaande vorderingen van de vereniging.

d) Het liquide maken van het eigen vermogen van de vereniging en de schuldeisers betalen.

e) Het overgebleven vermogen uitkeren aan de goede doelen, als in de statuten voorzien.

f) Het laten uitschrijven van de vereniging uit de corresponderende registers.

In het geval de vereniging insolvent is, moeten het bestuur of de liquidatoren onmiddellijk de corresponderende juridische procedure van uitstel van betaling of faillissement bij de corresponderende rechtbank aanvragen.

Als na de opheffing van de vereniging financiële middelen overblijven, dan moeten deze worden uitgekeerd aan doelen zonder winstoogmerk, en specifiek aan: CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

De leden zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden van de vereniging.

De leden van de raad van bestuur en van overige vertegenwoordigingsorganen van de vereniging, en overige personen die in naam en vertegenwoordiging van de vereniging handelen, zijn verantwoordelijk ten overstaan van de leden en derden voor schade die is aangericht of schulden die zijn aangegaan wegens handelingen te kwader trouw, strafbare handelingen of ernstige nalatigheid.

HOOFDSTUK VII.- RESOLUTIE VAN CONFLICTEN

Art. 34 Resolutie van conflicten

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van de orgaanwet 1/2002 van 22 maart, waarin het verenigingsrecht gereguleerd wordt, zijn alle geschillen die zich voor kunnen doen met betrekking tot het juridische verkeer en het interne functioneren van de vereniging, onderhevig aan de burgerlijke rechtspraak.

De besluiten en handelingen van de vereniging kunnen op elk moment aangevochten worden door elk willekeurig lid dat een legitiem belang kan aantonen. De leden kunnen de besluiten en handelingen van de vereniging aanvechten als zij menen dat deze tegen de statuten ingaan, binnen een termijn van veertig dagen nadat een dergelijk besluit genomen is, en eisen dat dit gerectificeerd, geannuleerd, of voorlopig uitgesteld wordt, of meerdere van deze zaken tegelijk, en moeten hierbij de rechtshandelingen, vastgelegd in de wet van de burgerlijke rechtsgang volgen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, kunnen de conflicten ook buiten de rechtsgang om worden opgelost, door middel van arbitrage via een proces dat vastgelegd is in de wet 36/1.988 van 5 december over arbitrage, waarbij in ieder geval de principes van audiëntie, tegenstrijdigheid en gelijkheid tussen de partijen in acht genomen moeten worden.